ขอแสดงความยินดีกับคุณครู รร.วิเชียรมาตุที่ได้รับรางวัลการประกวดการเขียนหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566