ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE