นักเรียนชั้น ม.1และชั้น ม.2 รับบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เนื่องด้วยประเทศไทยมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5 อายุ 11- 12 ปี ต่อมาในปี 2562-2564 เกิดสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดแคลนทั่วโลก ทำให้เด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2562-2564 ยังไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 212 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 195 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ