นางยุภา พรเศรษฐ์ รับโล่เกียรติคุณ ผู้ร่วมพัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะโรงเรียนภาคีดำเนินโครงการ Samsung Smart Learning Center ” ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ผู้ร่วมพัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” จากนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร