นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมต้อนรับ นางสาวศุภษร จันทร์ศักดิ์รา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายภาพตะวัน เหมสัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *