ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเกียรติยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานนานาชาติ ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ