พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ