พุทธสมาคมฯ ยกย่องนักเรียนมีความประพฤติดี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายวงศกร ทองขวัญ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์