เด็กหญิงวิชญาดา พละพานิชย์ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ระดับชั้นม.ต้น

นางสาวศวรรยา หนูชู รับการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ระดับชั้นม.ปลาย

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.สตูล

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล (เหรียญทอง รองชนะเลิศ และเหรียญทองแดง)

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล (3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน)