รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

นายธนาวุฒิ คงเอียด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายพีรพล จริงจิตร ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของเด็กหญิงภัณฑิรา ชูชาติ เพื่อรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายธนาวุธ คงเอียด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อ่านต่อ …

นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศุทธวีร์ ไชยวรรณ ชั้น ม.5/6 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิคาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายโพธพงศ์ แซ่ตัน ชั้น ม.6/7 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน

นายพิทวัส สุนทรนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นายชัยบัญชา สุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโครงงาน “Robotic Competitions for Students 2022” เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน (AI Robotics Hub at CTSP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Overseas Chinese University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ครูที่ปรึกษาโครงงาน1. นางสาวชฎาพร อ่านต่อ …

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุณยวรีย์ จรูญศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ที่สอบผ่านสอบผ่าน HSK3 ด้วยคะแนน 267 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.วิเชียรมาตุ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ