มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคในระหว่างการสอบ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. กำกับดูแลให้นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย กรณีนักเรียนมีเจลล้างมือให้เตรียมมาด้วย
2. กรุณาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้พร้อมก่อนมาสนามสอบ
3. โรงเรียนมีบริการจำหน่ายอาหารกลางวัน หรือนักเรียนสามารถเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง
4. ผู้ปกครองมาส่งและมารับนักเรียนกลับตามกำหนด ณ จุดรับ-ส่ง หน้าห้องประชาสัมพันธ์ เท่านั้น
เพื่อลดความแออัดของกลุ่มนักเรียน และผู้ปกครอง
5. นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนก่อนเข้าห้องสอบ
6. โรงเรียนจะดำเนินการสอบคัดเลือกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด