สถาบันขงจื๊อภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2566 ให้กับนักเรียนชั้นม.5/1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – จีน รร.วิเชียรมาตุ