เด็กหญิงวิชญาดา พละพานิชย์ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ระดับชั้นม.ต้น