โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันโครงงานนานาชาติ WICE2023 ณ ประเทศมาเลเซีย