โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ฯ”

วันที่ 26 มิุถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่กวีเอกของโลก และการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม คือ การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยหลายประเภท การประกวดตัวละครในวรรณคดี และการแสดงละคร เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและมีความสุข ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ