โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษสสวท. และ SMT ปีการศึกษา 2566