กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมี กิจกรรมถวายตัว ถวายกายและถวายใจเป็นลูกแม่แก้ว กิจกรรมเรียนรู้วิถีสง่างาม สมนามลูกแม่แก้ว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เปิดมุมมองงาน 4 ฝ่าย กิจกรรมรู้จักเธอ รู้จักฉัน สร้างสรรค์สามัคคี กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม กิจกรรมคุณธรรมส่งเสริมคนดี สร้างวิถีสง่างาม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม Walk Rally เรียนรู้วิถีลูกแม่แก้ว 6 ฐาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในโรงเรียน ในการนี้ นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจนักเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *