โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อส่งเสริมการเป็นนักเรียนต้นแบบที่ดีของโรงเรียน