การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด