นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน

นายพิทวัส สุนทรนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นายชัยบัญชา สุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโครงงาน “Robotic Competitions for Students 2022” เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน (AI Robotics Hub at CTSP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Overseas Chinese University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นางสาวชฎาพร เชียรศรี
2. นายอนิส หมานมานะ