ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานป้เองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคคม 2562 นางยุภ อ่านต่อ …

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ..”ปีแห่งการรัก รู้จัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง CARE Model”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางยุภา พรเ อ่านต่อ …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้แนวคิด ดูแลด้วยรัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Wichienmatu CARE model”

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนัก อ่านต่อ …

รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เพื่อเข้าแข่งขันเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562

โรงเรียนวิเชียรมาตุขอขอบคุณภาคีเครือข่าย อ่านต่อ …

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง”

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับเกียรติบัตรการ อ่านต่อ …

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และแม่ค้า

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมดำเนินโครงการป้อ อ่านต่อ …